لیست قیمت گیربکس صنعتی

کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
لیست قیمت گیربکس شافت مستقیم
TYPE گیربکس پایه دار گیربکس فلنج دار دوسرشفت هالو شفت
شافت ۲۸ ۳۴۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
شافت ۳۲ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
شافت ۴۸ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰
شافت ۶۰ ۹۴۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
شافت ۷۵ ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۰۰۰
شافت ۹۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۳,۲۷۵,۰۰۰
شافت ۱۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۱۱۵,۰۰۰

لیست قیمت دینام گیربکس

لیست قیمت قطعات یدکی گیربکس صنعتی
TYPE شافت ۲۸ شافت ۳۲ شافت ۴۸ شافت ۶۰ شافت ۷۵ شافت ۹۰ شافت ۱۰۰
دنده ۱ و ۳ ۷۱,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
دنده ۲ و ۴ ۷۵,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ و ۵۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ و ۱,۰۰۰,۰۰۰
پوسته ۱۲۴,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
درب واسطه ۷۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
شافت خروجی ۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰