عیب یابی و سرویس انواع گیربکس های ایرانی و خارجی (شافت مستقیم، حلزونی، روسی، خورشیدی و…) توسط ایرانمهر گیربکس

عیبدلایلچاره
لرزش غیر عادی۱٫ شل بودن نصب گیربکس. ۲٫ شل بودن یا خرابی اتصالات ورودی. ۳٫ خرابی خار و یا جا خار. ۴٫ وجود جرم خارجی در گیربکس. ۵٫ آسیب دیدگی برینگ. ۶٫ آسیب دیدگی چرخ دنده.۱٫ پیچ ها را محکم و در صورت نیاز تعوض کنید. ۲٫ اتصالات ورودی گیربکس محکم یا درصورت نیاز تعویض شوند. ۳٫ خار را تعویض کنید. خارها باید استاندارد و کاملا بدون لقی باشند. ۴٫ روغن را تخلیه و پوسته ی گیربکس را پس از شستشو دوباره از روانکار پر کنید. ۵٫ برینگ باید عوض شود. ۶٫ چرخ دنده باید عوض شود.
نشت روغن۱٫ نامناسب بودن حالت نصب با جای درپوش های روغن ۲٫ شل بودن درپوش های روغن. ۳٫ زیاد بودن سطح روغن. ۴٫ خرابی درپوش های روغن. ۵٫ خرابی کاسه نمدها یا واشرهای جرزگیر۱٫ محل درپوش روغن را کنترل و اصلاح کنید. ۲٫ درپوش های روغن را سفت کنید. ۳٫ سطح روغن را تا نیمه ی پوسته گیربکس کم کنید. ۴٫ درپوش های روغن را عوض کنید. ۵٫ کاسه نمد ها و یا واشر ها را عوض کنید.
دمای زیاد۱٫ بار بیش از حد یا اشتباه در محاسبه ی ضریب کار. ۲٫ مقدار روان کار کم یا زیاد. ۳٫ استفاده از روان کار نا مناسب. ۴٫ دمای زیاد محیط.۱٫ ضریب کار را به کمک کاتالوگ بررسی کنید. در صورت لزوم گیربکس بزرگ تری را جایگزین کنید. ۲٫ مقدار روغن را تا نیمه ی پوسته تنظیم کنید. ۳٫ از روغن های معرفی شده در کاتالوگ استفاده کنید. ۴٫ از روغن مناسب دماهای بالا استفاده کنید و در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.
دمای زیاد برینگ ها۱٫ بار شعاعی زیاد است. ۲٫ مقدار روان کار کم است.۱٫ بار شعاعی گیربکس را کم کنید, از یاتاقان بندی مناسب استفاده کنید. در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.
صدایگیربکس۱٫ مقدار کم روان کار. ۲٫ خرابی خار و یا جا خار. ۳٫ اشکال در دستگاه. ۴٫ وجود جرم خاجی در گیربکس. ۵٫ خرابی اتصالات ورودی و خروجی. ۶٫ شل بودن نصب گیربکس. ۷٫ تراز نبودن سطح نصب گیربکس. ۸٫ آسیب دیدگی برینگ. ۹٫ آسیب دیدگی چرخ دنده. ۱۰٫ بالا بودن دمای محیط.۱٫ مقدار روغن را تا نیمه ی پوسته تنظیم کنید. ۲٫ خار را تعویض کنید. خارها باید استاندارد و کاملا بدون لقی باشند. ۳٫ اتصالات, یاتاقان بندی, ریل ها,  راهنماها و سایر اجزای دستگاه را بازرسی و از درست کار کردن آنها اطمینان حاصل کنید. ۴٫ روغن را تخلیه و پوسته ی گیربکس را پس از شستشو دوباره از روانکار پر کنید. ۵٫ اتصالات ورودی گیربکس محکم یا درصورت نیاز تعویض شوند. ۶٫ پیچ ها را محکم و در صورت نیاز تعوض کنید. ۷٫ سطح گیربکس را نسبت به دستگاه تراز کنید. در صورت نیاز از تکیه گاه و شیم استفاده کنید. ۸٫ برینگ باید عوض شود. ۹٫ چرخ دنده باید عوض شود. ۱۰٫ از روغن با ویسکوزیته بالاتر استفاده کنید.