لیست قیمت گیربکس صنعتی

کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
لیست قیمت گیربکس شافت مستقیم
TYPEگیربکس پایه دارگیربکس فلنج داردوسرشفتهالو شفت
شافت ۲۸۳۴۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰۳۴۵,۰۰۰۴۰۵,۰۰۰
شافت ۳۲۴۵۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰۵۷۰,۰۰۰
شافت ۴۸۶۰۰,۰۰۰۶۹۰,۰۰۰۴۹۰,۰۰۰۸۱۳,۰۰۰
شافت ۶۰۹۴۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰
شافت ۷۵۱,۳۶۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۸۳۹,۰۰۰
شافت ۹۰۲,۴۲۰,۰۰۰۲,۷۹۰,۰۰۰۲,۷۹۰,۰۰۰۳,۲۷۵,۰۰۰
شافت ۱۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۶,۱۱۵,۰۰۰

لیست قیمت دینام گیربکس

لیست قیمت قطعات یدکی گیربکس صنعتی
TYPEشافت ۲۸شافت ۳۲شافت ۴۸شافت ۶۰شافت ۷۵شافت ۹۰شافت ۱۰۰
دنده ۱ و ۳۷۱,۰۰۰۸۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
دنده ۲ و ۴۷۵,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰ و ۵۵۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰ و ۱,۰۰۰,۰۰۰
پوسته۱۲۴,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
درب واسطه۷۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
شافت خروجی۵۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۸۵,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰