گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی

 در مواردی که نیاز به تقلیل یا افزایش گشتاور در دو محور متنافر باشد از گیربکس حلزونی استفاده می گردد.به دلیل اینکه انتقال قدرت در گیربکس های حلزونی از طریق سایش می باشد،این گیربکس ها همواره باید در روغن بوده و آلیاژهای استفاده شده در دنده این گیربکس ها از نوع آلیاژهای خاص ضد سایش باشد.

تصاویر گیربکس حلزونی